Falugondnokok Duna- Tisza Közi Egyesülete... Üdvözöljük Honlapunkon! !
 

JOGNYILATKOZAT

A nyilatkozatról

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete (székhely: 6000 Kecskemét, Kölcsey u. 21.) a tulajdonában és kezelésében lévő http://falugondnoksag.hu/ és http://tanyagondnoksag.hu/ valamint a  http://www.tanyagondnok.hu/ oldalra vonatkozó

- szerzői jogokról,

- személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról,

- az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről,

- az érintettek jogairól, ezek érvényesítésének lehetőségeiről

ezúton tájékoztatja a tisztelt látogatókat és felhasználókat melyet magára nézve kötelező erővel ismer el.

Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, illetőleg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásait. 

A jelen közlemény célja, hogy minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

Copyright - szerzői jogok

1. Azzal, hogy belép honlapunkra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója annak.

2. Az oldalon található tartalom a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének szellemi tulajdona.

3. A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot.

4. A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldalak és oldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. Az oldal tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

5. A honlap oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos.

6. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Az Egyesület követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

7. Adatokat átvenni csak az oldalra történő hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, és az oldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

8. Szervezetünk a pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Fogalom-meghatározások a jelen közlemény alkalmazása során

személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. 

különleges adat:a faji eredetre, a nemzeti, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más meggyőződésre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adatok. 

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől. 

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg. 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi. 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges. 

automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora. 

gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése. 

Az adatok védelme 

1. Az adatok minősége, azaz a személyes adatokra vonatkozó követelmények a gépi feldolgozás során 

 • az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

 • az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

 • az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

 • az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük.

 • az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

 • nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is.

 • megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

2. Az adatalanyt védő további garanciák

Mindenkinek joga van arra, hogy

 • tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;

 • ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;

 • indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;

 • jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

3. Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

4. Az adatkezelés célhoz kötöttsége

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

5. Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása

Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

6. Adatbiztonság

Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

7. Adatvédelmi Irányelvek

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, felhívjuk a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.

Minden olyan estben, ha a szolgáltatott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánjuk felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Egyesületünk kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

8. A kezelt adatok

Az oldalrendszer oldalainak látogatásával egyidejűleg rögzítésre kerül a látogatás kezdő időpontja; a látogató számítógépének IP-címe; a böngésző típusa, ha a látogató számítógépe megadja; az operációs rendszer típusa, ha a látogató számítógépe megadja.

Ezen adatok felvétele kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Regisztráció esetén csupán egy felhasználónevet és egy működő e-mail címet kell megadni.

A oldalon hírlevél rendelhető meg, ehhez csupán a megrendelő e-mail címének megadása szükséges.

9. Az adatkezelés célja

Az adatok felvételének célja: látogatottsági statisztikák készítése, adatkezelés, biztonsági célokat szolgál, a felhasználó jogosultságainak azonosítása, hírlevél kézbesítése.

10. Az adatkezelés időtartama

A regisztrációs adatok a regisztrált felhasználó kezdeményezésére történő törlésig maradnak a rendszerben.

A hírlevelet megrendelők e-mail címének kezelése a hírlevélről való leiratkozásig történik.

11. Az adatokhoz hozzáférők köre

A fenti adatokhoz a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületének rendszergazdái férhetnek hozzá. A hírlevél-megrendeléskor megadott e-mail címhez a rendszergazdák és a oldaltulajdonosok férnek hozzá. 

A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A név és e-mail cím automatikusan rögzülnek, a többi, a felhasználó személyéhez szorosabban köthető személyes adatok megadásáról maguk a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása.

A felhasználóknak joguk van kérni adataik törlését is. A törlés pillanatában helyreállíthatatlanul megsemmisül a felhasználóhoz kötődő minden adat.

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a oldal üzemeltetői megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Az oldal használatával Ön elfogadja a fent leírtakat.